انجمن

    برگزاری حضوری انجمن اولیا و مربیان 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره

جلسه حضوری انجمن 

 
 جلسه انجمن اولیا و مربیان  دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره بصورت حضوری با حضور اعضای هیئت رئیسه سال گذشته برگزار گردید .