مدیریت

 

مدیر و موسس مجتمع آموزشی غیر دولتی طاهره سرکار خانم حبل الورید با سابقه بالغ بر 33 سال تجربه کار که حدود 28 سال آن مدیریت در

دبیرستان های منطقه 6 و 2 را داشته و با توجه به سوابق کاری ایشان دبیرستان توانسته رتبه 1 و درجه 1 را در طرح درجه بندی

مدارس غیر انتفاعی احراز نماید .

خلاصه ای از سوابق کاری ایشان به شرح زیر می باشد :
از سال 1353 تا 1361 به عنوان دبیر
ا
ز سال1361تا  1364 به عنوان مدیر دبیرستان کوثر و شبانه جهرمی منطقه 2 تهران
 
از سال1364- 1365  به عنوان مدیر دبیرستان نور قائم  منطقه 2 تهران
از سال 1365 تا  1371به عنوان مدیر دبیرستان توحید منطقه 6 تهران
 
از سال 1371 تا کنون به عنوان مدیر و موسس  دبیرستان غیر دولتی طاهره منطقه 2 تهران